Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze website (de “Website”) is gecreëerd en wordt beheerd door HOFKIP BVBA, met vennootschapszetel te 8930 Menen, Industrielaan 31, T +32 (0)56-52.14.21 – F +32 (0)56-52.14.20 BTW BE 0421.974.744 RPR Gent, afdeling Kortrijk.
Onderstaande gebruiksvoorwaarden (de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op de Website. HOKFIP kan deze voorwaarden geregeld wijzigen en zal de aldus aangepaste voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving op de Website publiceren. Dienvolgens dient U, telkens U de Website bezoekt, te controleren of de voorwaarden werden aangepast. Het gebruik van de website wordt beschouwd als de uitdrukkelijk erkenning van de kennisname en aanvaarding van de laatste versie van de Voorwaarden door de Gebruiker.
Het feit dat HOFKIP zich op een welbepaald moment niet beroept op één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, kan in geen geval worden geïnterpreteerd als een gehele of gedeeltelijk verzaking door HOFKIP om zich in de toekomst nog op deze Voorwaarden te beroepen.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze Website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren HOFKIP of derden toe. Het is verboden zonder schriftelijk akkoord van  HOFKIP de op en via deze Website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de Website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of, aan de andere kant, over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet-toegestaan gebruik van de Website

De Gebruiker verbindt zich er toe om:

  • De informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken;
  • Geen zodanig gebruik te maken van de Website waardoor de Website wordt beschadigd, gewijzigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt;
  • De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter);
  • De Website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom;
  • De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaande toestemming aan HOFKIP te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger;

Bij miskenning door de Gebruiker van de (intellectuele) rechten van HOFKIP of derden, verbindt de Gebruiker zich ertoe HOFKIP of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vordering van HOFKIP of derden als gevolg van een inbreuk hierop.

Persoonsgegevens – Externe Privacy Policy

In bepaalde gevallen zal HOFKIP de persoonsgegevens van de Gebruiker verwerken (hierna “Persoonsgegevens”). HOFKIP hecht een groot belang aan de bescherming van uw Persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (ook wel bekend onder de Engelse afkorting ‘GDPR’).
In dit kader heeft HOFKIP een Privacy Policy aangenomen die in detail omschrijft waarom en op welke manier uw persoonsgegevens in deze context zullen worden verwerkt, aan wie ze zullen worden meegedeeld en welke uw rechten en de verplichtingen van HOFKIP zijn in dit verband.
U kan deze Privacy Policy terugvinden via volgende link. Wij nodigen U uit deze Privacy Policy grondig te lezen, want ze bevat belangrijke informatie voor U.

Links naar andere websites

De Website kan hyperlinks naar websites of wegpagina’s van derden en andere partijen bevatten, of kan daar op een andere manier naar verwijzen. HOFKIP heeft geen zeggenschap over de inhoud, het privacy beleid of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan.

Informatie op de Website

De informatie, software, producten en diensten (de “Informatie”) die op of via de Website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten, niettegenstaande alle opgaven van getallen, maten, gewichten, beschrijvingen, tekeningen, verstrekte afbeeldingen, voorraadlijsten, catalogi of andere aanduidingen van producten op de Website met zorg zijn gedaan. HOFKIP kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen en is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke drukfouten. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten en binden HOFKIP niet. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie.
HOFKIP is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de Website, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. HOFKIP behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen of de Website buiten werking te stellen voor onderhoudswerkzaamheden.

Adviezen via de website

Indien er via de Website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van enige persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat HOFKIP hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is exclusief van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot deze algemene gebruiksvoorwaarden tussen HOFKIP en de Gebruiker behoren uitsluiten tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Kortrijk.